SK EN DE

© 2024 EMERGE s.r.o.

Etický kódex reflektuje najdôležitejšie hodnoty, ktoré sa organizácia snaží dodržiavať pri interakcii so svojimi zamestnancami, obchodnými partnermi aj celou spoločnosťou. Jedná sa teda o súbor uplatňovaných noriem a ideálov, podľa ktorých sa riadi každý člen organizácie, ako aj organizácia samotná. Zároveň odzrkadľuje špecifickosť firmy, ako aj jej obchodnú filozofiu (1).

 

Úvodom

 

Spoločnosť EMERGE stavia na filozofii života ako cesty poznania a vnútornej slobody. Sme firma, ktorá pracuje s pohodou, pretože všetko čo robíme, robiť chceme. Pracujeme so zanietením, s radosťou a vždy so štipkou humoru. Pohoda je len vtedy, keď všetko funguje tak, ako má. Touto cestou vytvárame pozitívnu energiu pre seba, aj pre našich klientov.

 

Charakteristikami tímu spoločnosti EMERGE sú spoľahlivosť, presnosť, flexibilita, kreativita, diskrétnosť a slušnosť. Náš etický kódex, ktorý je súčasťou našej filozofie nie je len formálna záležitosť, my ho žijeme.

 

Profil

 

korupcia – úplatkárstvo

 

V dnešnom informačne a komunikačne prepojenom svete je odhaľovaná korupcia aj tam, kde by sme to najmenej čakali. Korupcia vždy bola a asi aj bude, je to ľudská slabosť. Jej sila je však vždy deštrukčná a má ďalekosiahle následky a dôsledky pre obidve strany – pre korumpujúceho a korumpovaného. Cesta späť je veľmi ťažká.

 

Pre ľudí pracujúcich v EMERGE je absolútne neprípustná, je to striktné tabu.

 

V prípade úplatkárstva sa nedajú robiť kompromisy: „Keď raz vezmeš, už ťa to navždy poznačí, kredit je navždy stratený. Korupcia natrvalo poznačí človeka nielen stratou kreditu, ale aj po morálnej stránke, a to aj v krajinách, kde je takéto správanie spoločensky tolerované. Svojím konaním totiž človek tento problém živí, a tým stráca morálnu autoritu vyžadovať transparentnosť od druhých, “ tvrdí konateľka spoločnosti EMERGE, Zuzana Jezerská. Asi vie, čo hovorí, keďže pracovala aj v krajinách, kde to doslova platí.

 

Odmietnutie úplatkárstva láme pokrivené spoločenské normy a ukazuje správnu cestu aj pre ostatných.

 

transparentnosť – čestnosť – otvorenosť

 

Tím spoločnosti EMERGE vie, že otvorenosť a dodržiavanie pravidiel vie byť veľmi silnou zbraňou. Každý člen nášho tímu ako v interných vzťahoch, tak smerom navonok koná transparentne, s rešpektom, dôverou a čestným prístupom. Tieto etické normy by však strácali účinnosť, keby sa nespájali s profesionalitou, to znamená zodpovednosťou, flexibilitou, dôslednosťou a presnosťou, odborným prístupom a kompetenciou. Jedno podporuje druhé. EMERGE sa snaží, aby sa obidve tieto strany jednej mince v profile spoločnosti dodržiavali.

 

životné prostredie

 

Dnešný svet je prepojený a globalizovaný. Jedna z tém večných polemík na všetkých úrovniach je téma životného prostredia. Sú zástancovia a odporcovia aktívnej ochrany životného prostredia. Spoločnosť EMERGE sa profiluje smerom k rešpektu a ochrane. Dokonca si myslíme, že aj ochrana životného prostredia je súčasťou etického správania.

 

OBCHODNÉ VZŤAHY

 

Korektné partnerstvo je tým, čo vyznávame. Na obidvoch stranách, na strane firmy a klienta, v dodávateľských a odberateľských vzťahoch by mal byť vzájomný rešpekt, zodpovednosť, slušnosť. Vtedy je priestor pre korupciu a úplatkárstvo veľmi malý a vlastne aj zbytočný.

 

Transparentnosť a diskrétnosť sú prístupy, ktoré sa nevylučujú, ak správne chápeme ich zmysel. S tým súvisí ochrana súkromia. Jedná sa o veľmi dôležité prvky etického, ale aj profesionálneho prístupu k druhej, príp. tretej strane. EMERGE vyznáva tieto princípy v obchodných rokovaniach, aj v priebehu vykonávania predmetu služby.

 

Spoľahlivosť a osobná zodpovednosť – toto sú dve zaklínadlá, ktoré sú podľa nás kľúčové pre úspech firmy. Síce sa necitujú priamo v zákonoch, ale ich dodržiavanie patrí k všeobecne uznávaným pracovným etickým normám. Sú často aj súčasťou zmlúv.

 

EMERGE má etickú zásadu, že napriek dobe, ktorá čoraz viac ‚odľudšťuje‘ komunikáciu, aj pri kongresoch s vyšším počtom účastníkov zachovávame maximálne ústretový a individuálny prístup ku každému jednotlivcovi. Človek má prednosť, mohli by sme tiež povedať.

 

Práve preto firma EMERGE podporuje tzv. čisté podnikanie, spoločenskú zodpovednosť a právo na dôstojnú prácu, a to aj pri spolupráci s tretími stranami.

 

(1) Driscoll, Dawn-Marie and W. Michael Hoffman, Ethics Matters: How to Implement Values-Driven Management, 2000, p. 77.

Máte záujem o vypracovanie ponuky?

Kontaktujte nás!